• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Zavidovićima

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Stvarna i mjesna nadležnost

  a) Stvarna nadležnost

  Općinski sud u Zavidovićima prema članu 27. Zakona o sudovima u Federaciji BiH (Sl. novine FBIH broj:  38/05 i 22/06) stvarno je nadležan u dole navedenom:

  u krivičnim predmetima

  - da u prvom stepenu sudi:
   - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
   - za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;
   - za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud;
   - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;
   - da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
   - da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
   - da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;
   - da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.
   
  u građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

  - u svim građanskim sporovima
  - u vanparničnom postupku.

  u prekršajnim predmetima u prvom stepenu sudi:

  - u svim prekršajnim predmetima:
  - odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka,

  u drugim predmetima

  - da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;
  - da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno;
  - da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;
  - da obavlja zemljišno-knjižne poslove u skladu sa zakonom;
  - da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
  - da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud;
  - da vrši druge poslove određene zakonom.

  b) Mjesna nadležnost

  Općinski sud u Zavidovićima

  Općisnki sud u Zavidovićima u sjedištu suda u Zavidovićima je mjesno nadležan za krivične predmete za područje općina Zavidovići i Maglaj te za sve druge vrste sudskih sporova, iz stvarne nadležnosti općinskog suda, za područje općine Zavidovići.

  Odjeljenje općinskog suda u Maglaju

  Općinski sud u Zavidovićima- odjeljenje u Maglaju je mjesno nadležno za sve sudske sporove, iz stvarne nadležnosti općinskog suda, za područje općine Maglaj osim krivičnih predmeta.

  1323 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1