Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Zavidovićima

mail print fav manja slovaveca slova

Stvarna i mjesna nadležnost

a) Stvarna nadležnost

Općinski sud u Zavidovićima prema članu 27. Zakona o sudovima u Federaciji BiH (Sl. novine FBIH broj:  38/05 i 22/06) stvarno je nadležan u dole navedenom:

u krivičnim predmetima

- da u prvom stepenu sudi:
 - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
 - za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;
 - za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud;
 - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;
 - da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
 - da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
 - da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;
 - da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.
 
u građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

- u svim građanskim sporovima
- u vanparničnom postupku.

u prekršajnim predmetima u prvom stepenu sudi:

- u svim prekršajnim predmetima:
- odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka,

u drugim predmetima

- da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;
- da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno;
- da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;
- da obavlja zemljišno-knjižne poslove u skladu sa zakonom;
- da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
- da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud;
- da vrši druge poslove određene zakonom.

b) Mjesna nadležnost

Općinski sud u Zavidovićima

Općisnki sud u Zavidovićima u sjedištu suda u Zavidovićima je mjesno nadležan za krivične predmete za područje općina Zavidovići i Maglaj te za sve druge vrste sudskih sporova, iz stvarne nadležnosti općinskog suda, za područje općine Zavidovići.

Odjeljenje općinskog suda u Maglaju

Općinski sud u Zavidovićima- odjeljenje u Maglaju je mjesno nadležno za sve sudske sporove, iz stvarne nadležnosti općinskog suda, za područje općine Maglaj osim krivičnih predmeta.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh